Ochrana osobných údajov

GDPR

V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 je priamo účinný právny
predpis. Zaoberá sa ochranou osobných údajov a právom fyzickej osoby na kontrolu
spracovania osobných údajov. Ako aj v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov
SR.
k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom,
profesionálne a citlivo
Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa,
sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého
ste nás kontaktovali
môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to
e-mailom, písomne alebo osobne.

Základné princípy, ktoré sú predmetom riešenia GDPR:
1. Zásada zákonnosti §6 – preveriť, či pri spracúvaní nedochádza k porušeniu
základných práv dotknutej osoby,
2. Zásada obmedzenia účelu §7 – overiť, či sa osobné údaje zbierajú na výslovne
uvedený a oprávnený účel
3. Zásada minimalizácie osobných údajov §8 - preveriť, či spracúvané osobné údaje
sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah.
4. Zásada správnosti §9 – spracúvané údaje musia byť správne a podľa potreby
aktualizované
5. Zásada minimalizácie uchovávania §10 – mať určenú dobu pre uchovávanie
osobných údajov so zohľadnením účelu ich spracúvania
6. Zásada integrity a dôvernosti §11 – posúdiť, či je zaručená primeraná bezpečnosť
osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov
7. Zásada zodpovednosti §12 – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie
základných zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami
spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.nosime.sk

Nosime.sk., s.r.o.
Andrea Kundríková – konateľka
Prostejovská 42, 08001 Prešov
IČO 44300352,
IČ DPH SK2022676590
andrea@nosime.sk
0905 573 015

- prevádzkovateľ internetového obchodu www.hojdacie-siete.sk prehlasuje, že všetky
osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so
zákonom NRSR č. 136/2014 Z.z., európskym nariadením č. 2016/679 – GDPR a v súlade

s Obchodnými podmienkami.

prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky

www.hojdacie-siete.sk

II.

Účel spracúvania osobných údajov
účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy,
účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov,
účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o tovar a to prostredníctvom
vypracovania objednávky a prostredníctvom elektronickej pošty,
účelom spracúvania osobných údajov je vypracovanie zmluvy,
účelom spracúvania osobných údajov je spätné kontaktovanie.

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje
na doručenie
kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia
objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania
potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, tel. číslo
prípadne IČO a DIČ (IČ DPH)

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie
záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o tovar alebo službu očakáva
prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie
povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na
splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.

Zverejnenie údajov

prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

VI.

Podmienky spracúvania

prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia
zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä
použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov,
ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho
informačných systémov
prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a
nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu
osobných údajov dotknutej osoby ( po skončení doby archivácie – 10 rokov, po prijatí
žiadosti o výmaz osobných údajov – do 30 dní).
Opis uplatňovaných technických a organizačných bezpečnostných opatrení:
- Zmluvy, kde sú údaje uvedené sú šifrované v špeciálnom foldri na HDD
- šifrovanie sa používa na prenášané údaje (cez sieť) aj uložené údaje (na rôznych
typoch médií)
- príslušné osoby majú možnosť uplatniť svoje práva. Ak v súvislosti so žiadosťou
príslušnej osoby nepodnikneme žiadne opatrenia, danú osobu bezodkladne
informujeme, prečo opatrenia nepodnikneme, a upozorníme ju, že môže podať
sťažnosť prostredníctvom dozorného orgánu a požadovať súdne opravné prostriedky.

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
vymazanie údajov z jeho informačných systémov.